วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมหารือ “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นตามความจำเป็นเร่งด่วน”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือ “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นตามความจำเป็นเร่งด่วน” ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมผ่าน Webex Meetings