วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้แทนชุมชน ๑. คุณสุทธพงศ์ พงศ์พุฒิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. คุณประภัสสร ดิษฐ์สิริ นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ๓. คุณเฉิดโฉม สังขนั้นท์ กรรมการชุมชนหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last