วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตร รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และเกียรติบัตรครูนิเทศก์ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบเกียรติบัตร รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และเกียรติบัตรครูนิเทศก์ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร และครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last