วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยจัดเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔