วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรมสู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและพระราชินี” และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรมสู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและพระราชินี” และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน โดยแบ่งการจัดอบรมเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับ ปวส. ๑ วันที่ ๒- ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสอนทวี อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last