วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดง ความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันต่อใน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

Next Last