วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยมีนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ๒. รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ๓. รางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ๔. รางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ๕. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ๖. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ๗. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ๘. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ๙. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและการบริการลูกค้า ๑๐. รางวัลชนะเลิศ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ๑๑. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ๑๒. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ๑๓. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ๑๔. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ๑๕. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องเย็บเครื่องแต่งกาย ๑๖. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ๑๗. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ๑๘. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพสีหุ่นนิ่ง ๑๙. รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ๒๐. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ๒๑. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ๒๒. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม -ประเภท Classic Bartender ๒๓. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม -ประเภท Flair Bartender ๒๔. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒๕. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ๒๖. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลหญิง ๒๗. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจันกลาง ๒๘. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ๒๙. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดมารยาทไทย ๓๐. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน รางวัลจากการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๑. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน หัตถศิลป์จากแป้งโอเอซิส ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงาน พรางตา(Camouflage) ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ผลงาน กุนเชียงไทย(รสแกงเขียวหวานไก่) ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงาน พญานาคา ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงาน อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแขนขนด้วยลูกรอก (Body Rehabilitation Equipment) ๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แชมพูทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

Next Last