วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมตามโครงการหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระพล ต่วนภูษา นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และผู้แทนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้ความอนุเคราะห์ในการ เข้าสังเกตการณ์ในการจัดอบรม และให้แนวทางการปฏิบัติตนของผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last