วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับมอบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียน นักศึกษา ได้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ซี-อี-เอฟ-อา) ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด นักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในอนาคตได้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา