วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน ที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔