วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครูผู้ควบคุม เพื่อชี้แจงข้อกำหนดเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ โดยมีการแข่งขันทักษะต่างๆดังนี้ 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 2.ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องงานบัญชี ระดับ ปวส. 3.ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 4.ทักษะการพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 5.ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 6.ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 7.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing plan” ระดับ ปวช. 8.ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 9.ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. หรือ ปวส. 10.ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. 11.การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. หรือ ปวส. 12.การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช. หรือ ปวส.