วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) เมื่อการฝึกงานผ่านไปครึ่งภาคเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การฝึกงานเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา