วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมประชุมการวัดสมิทภาพทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Referrence for Lanhuages (CEFR)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วย รองฯดวงพร ราษฏร์เจริญ และครุหัตถพร กฤตศุภฤกษ์ เข้าร่วมประชุมการวัดสมิทภาพทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Referrence for Lanhuages (CEFR) ระดับ B2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓