วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Kick off “บ้านเมืองสะอาด” ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบ รองผู้อำนวยการ ปัณณพร นุชประมูล รองผู้อำนวยการ สุมิตร คชวงษ์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Kick off “บ้านเมืองสะอาด” ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา