วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Big Cleaning Day 2020

           วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของจิตอาสา และนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่มีกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ของสถานศึกษาดีขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Next Last