วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล และเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล และเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ครูนิพนธ์ ชิงชัย ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครูวิตรา สิงขรวัฒน์ ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูราชวัลลภ ลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับปริญตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูพิไลวรรณ ชุมพร ได้รับคัดเลือกเป็น “Excellent Teacher 4.0” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา