วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบ่งเป็นทักษะวิชาชีพ จำนวน ๒๔ ทักษะ ทักษะวิชาพื้นฐาน จำนวน ๑๖ ทักษะ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last