เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก การนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 7 ผลงาน 1.(AP052) การพัฒนาระบบการวัดค่าไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.(BP008) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาภาคกลาง 3 3.(BP025) การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้ 4.(BP027) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชา สถิติเพื่องานอาชีพ 5.(BP029) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 6. (BP031) สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชี 7.(CP005) รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบโดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา การนำเสนอ Oral Presentation จำนวน 1 ผลงาน 8.(BP023) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำงานด้วยสคริปต์ สำหรับนักศึกษาสถาบันการศึกษาภาคกลาง 3