วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา