วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและขยายเครือข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานเปิดงานและวิทยากร อาจารย์สุมาลี โฆษิตนิธิกุล ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ อาจารย์สมพิศ เล็กเฟื่องฟู ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ กมล ชุ่มเจริญ ผู้บริหารหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง อาจารย์ยศพนธ์ อินทรจักร อาจารย์มงคล แก่กล้า วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้อำนวยการสุปรียา ลำเจียก ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ-สามเณร โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last