วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๓๐ ชั่วโมง) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๓๐ ชั่วโมง) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่เปิดอบรมมีดังนี้ - หลักสูตรการใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ - หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการบริหารการจัดเอกสาร - หลักสูตรสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress - หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express - หลักสูตรงานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก - หลักสูตรการทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต - หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ - หลักสูตรการแปรรูปอาหาร - หลักสูตรการตัดแต่งภาพถ่าย - หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ