วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last