วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทวิศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทวิศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กับโรงเรียนราชสาส์นวิทยา โดยนางกัญจะณา พุ่มมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา เพื่อร่วมจัดการศึกษาเรียน ร่วมหลักสูตรทวิศึกษาแกนมัธยม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการตลาด เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา