วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา