วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมซ่อมและล้างแอร์เบื้องต้น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนิพนธ์ ชิงชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ จัดอบรมซ่อมและล้างแอร์เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉัตรชัย เรืองไทย เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาความรู้สามารถนำไปใช้ดูแลซ่อมบำรุงแอร์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา