วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษารองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษารองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา