วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           ปวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒