วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รางวัล“ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานด้านการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีและได้รับการยกย่องเป็น “ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา