วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒

           ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง กับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา