วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นโดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา