วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Change Your Life “เส้นทางอนาคต โลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ ๕”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Change Your Life “เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ ๕” โดยได้รับเกียรติจาก นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และยังมีครู และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรามาร่วมงาน

Next Last