วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๕ ในงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา