วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดังนี้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. - ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด - ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ธุรกิจค้าปลีก -ทักษะการจัดแสดงสินค้าและการบริการลูกค้า ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน - การประกวดมารยาทไทย - การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน