วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์