วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และ ดร.ภาวินีย์ มาตแม้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดเชิงเทรา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม และวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last