วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา