วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ การอบรม เชิงปฏิบัติการ “การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last