วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยแบ่งรอบการประชุม ๔ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑. ปวช.๒ จำนวน ๕๔๔ คน รอบที่ ๒. ปวช.๓ จำนวน ๔๘๙ คน รอบที่ ๓. ปวช.๑ จำนวน ๕๘๓ คน รอบที่ ๔. ปวส.๑,๒ จำนวน ๗๑๙ คน