วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบทวิศึกษา)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบทวิศึกษา) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา และโรงเรียนหมอนทองวิทยา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา