วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิด และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ ระดับชั้น ปวส. ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสมานรัตนาราม ระดับชั้น ปวช. ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวัดปิตุลา ธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

Next Last