วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาสู่ยุค ๔.๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาสู่ยุค ๔.๐ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากร อาจารย์ปวีณวัน จันทรโชติ และคุณวาริน เศษแสนวงศ์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last