วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานรดน้ำดำหัว สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ "ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี"

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานรดน้ำดำหัว สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ "ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี" ให้กับผู้อำนวยการ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. นางสุกัญญา จันทร์รัศมี ครูชำนาญพิเศษ ๒. นางอรนุช กัณหะสุต ครูชำนาญการ ๓. นางสาวศศิมา กานยะคามิน ครูชำนาญพิเศษ ๔. นางรัตนา บำรุงวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ๕. นางสาวนันทา เกียรติกำจร ครูชำนาญพิเศษ

Next Last