วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว” ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบนางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว” ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของสมาคมนักข่าวและสื่อสารมวลชนฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ร้านเอกเขนก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา