วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ EEC’S Chachoengsao : Jop IT & Carreer Fair โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราดำเนินการพิธีเปิด – ปิด การดำเนินงานภายในสถานศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และบูธทวิภาคี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา