วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรหมู่ดีเด่น หมู่บ้านอาชีวศึกษา ๑ ค่ายย่อยที่ ๒ จากงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรหมู่ดีเด่น หมู่บ้านอาชีวศึกษา ๑ ค่ายย่อยที่ ๒ จากงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา