วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ สำหรับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English Mobile Unit)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ สำหรับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English Mobile Unit) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพนักเรียน นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานอาชีพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากที่ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ และท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สั่งการมอบหมายให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง อบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อตอบสนองโครงการพัฒนาในเขตภาคตะวันออก EEC ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ รวมถึงทางวิทยาลัยฯได้จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษของภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม ๒๐ สถานศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา ครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น ๔ ฐาน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ก่อนที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า จากการอบรมแกนนำครูผู้สอนภาษาอังกฤษภายใต้เขตพิเศษภาคตะวันออก ได้รับความร่วมมือจากคณะครูแกนนำที่ผ่านการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสำหรับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English Mobile Unit) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเป็นสถานศึกษานำร่องในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งทางวิทยาลัยฯได้จัดอบรมในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูพิเศษอาชีวศึกษา มาช่วยให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในด้านการกรอกใบสมัครการจัดทำประวัติเพื่อเข้าสมัครงานและสัมภาษณ์งานในสถานประกอบการ รวมถึงการปรับทัศนคติทางความคิดของนักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สถานประกอบการให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ซึ่งในระหว่างการจัดอบรมทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มาศึกษาดูงานในวันอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการสู่การปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกันและเพื่อให้มีการขยายผลที่เป็นรูปธรรมไปสู่วิทยาลัยฯ ที่อยู่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๓ จังหวัด ต่อไป