วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา