วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิประโยชน์ การเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน” ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพและโครงการบริหารความเสี่ยง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิประโยชน์ การเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน” ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพและโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณรังสรรค์ เหลาเจริญ พนักงานปฏิบัติการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา