วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา