วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ ๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายวิชาที่เปิดอบรม ๑. อาหารหวานไทยแห่งอนาคต วิทยากร คุณสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเมนูอาหาร ฝ่าย วิจัยและพัฒนา บริษัท ดั๊กคิง จำกัด คุณปัณณวิชญ์ หมาดหนุด Chef Instructor โรงเรียนอาหาร ไทยเอ็มเอสซี ๒. บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ วิทยากร คุณนัชธีวรรณ ชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรกลุ่ม โรงเรียนในเครือเอวัน พัทยา- กรุงเทพฯ ๓. การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารจานหลัก) วิทยากร คุณกมลชนก สว่างกุล หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เปิดอบรมวันเสาร์ – อาทิตย์ ๑๐ – ๑๑ และวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Next Last